Zaščita osebnih podatkov

NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Poslovno podjetje

Segway Powersports s.r.o.
ID: 09783776 
s sedežem v Letkovu, Staroplzenecká 290, poštna številka 326 00
vpisana v trgovinski register, ki ga vodi okrožno sodišče v Plznu , oddelek C, vstavite 40164
telefonski kontakt: +420 378212101 
e -mail: info@segwaypowersports.cz

(v nadaljnjem besedilu tudi "skrbnik") 

S tem posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogoča obveščanje o načelih obdelave osebnih podatkov in nekaterih pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, prosimo, naj to politiko obdelave osebnih podatkov natančno preberejo, saj določa osnovo, na podlagi katere bomo obdelovali osebne podatke, ki jih pridobimo od vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki  ali nam jih posredujete. Ti pravilniki zagotavljajo jasen povzetek najpomembnejših praks, ki jih upravljavec uporablja za zaščito osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo in zaščito vaših osebnih podatkov, se obrnite na skrbnika na stike, navedene v glavi.    
 

UVODNE DOLOČBE

Trgovsko podjetja Segway Powersports s.ro, ID 09783776, sedež: Letkov, Staroplzenska 290, poštna številka 326 00, registrirana v trgovinskem registru vzdržuje Okrožnega sodišča v Plzni, oddelek C, vloga 40164, v smislu zagotavljanja  člena 4 odstavek 7 uredbe  Evropskega parlamenta  in Sveta   (EU) 2016/679  (  v nadaljnjem besedilu "GDPR") Uredba o varstvu podatkov.  

Upravljavec osebnih podatkov se zavezuje, da bo varoval in spoštoval pravico posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do zasebnosti, saj  se  varstvo zasebnosti in osebnih podatkov  šteje za njegovo primarno dolžnost. Upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da z osebnimi podatki ravna izključno v skladu z veljavno zakonodajo.   

Ta načela so splošno veljaven dokument, ko se upravljlec zaveže varstvu in obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, kot posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih je upravljalec pridobil  v zvezi s pogajanji o pogodbi in  vsako naknadno sklenitev pogodbe ali v zvezi s kakršnim koli prostim soglasjem posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki.   


NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V skladu s 5. členom GDPR je upravljavec odgovoren, da pri obdelavi osebnih podatkov upošteva naslednje:  

 • zakonitost  obveznost določitve pravnega naslova za vsako obdelavo osebnih podatkov
 • poštenost in preglednost  obveznost upravljavca, da zagotovi , da se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,  zaveda svojih osebnih podatkov, vključno zlasti s pregledno komunikacijo s posameznikom , na katerega se nanašajo osebni podatki  in odprtost do podatkov, na katere se nanašajo osebni podatkina katerega se nanašajo.
 •  Obveznost upravljavca, da uporablja preprost jezik, pomeni komuniciranje s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in obveznostjo  zagotavljanja jasnih, razumljivih in točnih informacij.  
 • omejitev namena  obveznost upravljavca, da osebne podatke obdeluje samo za določene, jasno izražene in zakonite namene.
 • minimizacija podatkov  obveznost upravljavca, da obdeluje samo tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za izpolnitev predvidenega  namena obdelave in le v obsegu, ki je potreben.  
 • točnost  obveznost hrambe in obdelave samo posodobljenih in točnih osebnih podatkov ter takojšnje brisanje ali popravljanje netočnih podatkov brez odlašanja. 
 • omejitve hrambe  obveznost hrambe osebnih podatkov samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za obdelavo.
 • Celovitost in zaupnost  Obveznost obdelave osebnih podatkov na način, da se ohranja njihova varnost in prepreči njihova nezakonita ali nepooblaščena obdelava ali škoda, uniči ali izgubi, ter lahko dokaže skladnost s temi načeli.  
   

PRAVICE  OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VARNOSTJO OSEBNIH PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se kadar koli obrne na upravljavca, da pridobi informacije o postopku obdelave njegovih osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se kadar koli obrne na upravljavca, da uresniči naslednje pravice:

 • Pravico do dostopa osebnih podatkov in pravico, da od upravljavca zahteva potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne  in pravico zahtevati kopijo obdelanih osebnih podatkov 
 • Pravica do popravka, kadar  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da so osebni podatki, ki jih o njem hrani upravljavec, netočni in pravica do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.  
 • pravica do izbrisa ("pravica do pozabe") osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, če niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani in obdelani, ko je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umaknil soglasje za obdelavo in ni drugih pravnih  razlogov  za obdelavo ali če so bili osebni podatki nezakonito obdelani. 
 • Pravico do omejitve obdelave v primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov  za čas, potreben za preverjanje točnosti  osebnih podatkov,upravljlec ne potrebuje več osebnih podatkov za obdelavo, vendar mora posameznik  na katerega se nanašajo osebni podatki, ugotoviti, izvati in braniti pravne zahtevke , na katerehga se nanašajo osebni podatki(npr. V zvezi z uveljaljanje pravice na sodišču ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelati in ni jasno ali zakoniti upravljalec prevlada nad legitimnimi interesi posameznika , na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od upravljavca zahteva, da prejme osebne podatke v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, ki jo ta zadeva in jo zagotovi upravljalec.
 • Pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ga obdeluje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi upravičenih interesov. Če podjetje nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki za ta namen ne bodo več obdelali
 • Pravico, da prekliče soglasje v primeru, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo osebnih podatkov za namene, za katere je potrebna odobritev. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima v tem primeru pravico kadar koli umakniti soglasje . Upravljavec opozarja, da je v primeru preklica soglasja obdelava osebnih podatkov, ki je potekala pred preklicem soglasja, zakonita.   
 • Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je Urad za varstvo osebnih podatkov, s sedežem v Lt. Col. Sochora 27, 170 00 Praga 7, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da so bila med obdelavo osebnih podatkov kršena pravila o varstvu osebnih podatkov. 

Upravljavec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, na njegovo zahtevo v skladu s 15. do 22. členom GDPR predloži informacije o sprejetih ukrepih brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve. Po potrebi se to obdobje lahko podaljša za nadaljnja dva meseca, ob upoštevanju zapletenosti in števila vlog. Upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o takem podaljšanju obvesti v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za odlog. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, predloži zahtevo v elektronski obliki, se informacije predložijo v elektronski obliki, če je mogoče, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva drugače.   
 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec izjavlja, da obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so potrebni za izpolnitev namena pogodbe in zaščito legitimnih interesov in zahtev upravljavca. 

Upravljavec opozarja, da je poleg obdelave osebnih podatkov na podlagi prostega soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pooblaščen  tudi do obdelave osebnih podatkov brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v primerih, ki jih določa zakon (npr. Pri izpolnjevanju obveznosti , ki jih nalaga posebna zakonodaja , za zagotovitev varstva pravic in pravic do varstva potrošnikov zaradi zaščite pred poškodbami računalniških sistemov in elektronskih komunikacijskih sistemov).   

Upravljavec zbira in obdeluje podatke na podlagi svobodnega soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali  , če  jeto nujno potrebno, kolikor je upravljavec pridobil v zvezi s pogajanji o pogodbi o javnem naročilu in vsako naknadno sklenitvijo pogodbe ali druge pravne podlage.

Upravljavec obdeluje osebne podatke v obsegu, ki je potreben za namene pogodbenega razmerja ali drugega pravnega naslova in v obsegu, za katerega se dogovori s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki , predvsem za oceno zadovoljstva strank, izboljšanje storitev, pošiljanje izdelkov in storitev,  pošiljanje poslovnih sporočil in glasil .  

Osebni podatki se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, vendar vsaj za čas trajanja pogodbenega razmerja ali drugega pravnega naslova za obdobje, ki je nujno potrebno za varstvo pravic in pravic upravljalca ali preklica soglasja, če so bili podatki posredovani na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in obveznost obdelave osebnih podatkov upravljalcu po zakonu. Podatki se obdelujejo predvsem v povezavi s poslovnimi transakcijami in z namenom skrbi za stranke, obveščanja o novostih, izdelkih in storitvah, pošiljanja izbranih poslovnih komunikacij in identifikacijo posameznika na katega se nanašajo osebni podatki, vse za izboljšanje varstva strank in za izpolnjevanje zakonskih ali pogodbenih obveznosti upravljalca.

Upravljavec osebnih podatkov ne sme razkriti tretji osebi, razen kot je določeno v primeru teh načel. Upravljavec je pooblaščen za izmenjavo osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, s tretjo osebo, da se zagotovijo informacije o izdelih in storitvah , kadar ima upravljalec privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali po potrebi z zakonom. 

Upravljavec je pooblaščen za izmenjavo osebnih podatkov posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki s tretjo osebo, da se prepreči kaznivo dejanje ali zmanjša morebitna tveganja , kadar zahteva zakon ali kadar upravljalec meni, da je primerno zaščititi zakonite interese, pravice ali lastnino svojih ali tretjih oseb.

Osebni podatki upravljavca se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo varno, tako da ostanejo zaupni in nobena tretja nepooblaščena oseba nima dostopa do njih. Osebne podatke v papirni obliki skrbnik obdeluje, shranjuje in varuje na sedežu v zaklenjeni sobi, do katerega imajo dostop samo pooblaščeni zaposleni pri skrbniku, ki so zavezani poslovni zaupnosti. Osebni podatki v elektronski obliki se obdelujejo, shranjujejo in varujejo z gesli in požarnimi zidovi. Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali zakonitih interesov  in namenov upravljalca, lahko osebne podatke obdelujejo zunanji sodelavciin dobavitelji, zlasti zunanja pravna podjetja , zunanji računovodje ali zunanja informacijska podpora. Organi , ki sodelujejo z upravljalcem  se skrbno izberejo na podlagi zaščitnih ukrepov, da se zagotovi tehnična in organizacijska zaščita posredovanih podatkov.       

Osebni podatki se arhivirajo v skladu z zakonskimi roki. Upravljavec je določil stroga notranja pravila, ki preverjajo zakonitost posedovanja osebnih podatkov, s čimer zagotavlja, da skrbnik osebnih podatkov ne hrani dlje, kot je upravičen. Upravljavec je dolžan izbrisati ustrezne osebne podatke po izgubi pravnega razloga za njihovo hrambo. 
 

KONČNE DOLOČBE

Ta načela začnejo veljati 5. januarja 2021 in so izdana za nedoločen čas.

Upravljavec lahko kadar koli spremeni to politiko brez soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Trenutno besedilo teh načel si lahko ogledate med delovnim časom na sedežu skrbnika.